انجمن علمی برق دانشگاه بوعلی سینا

وبلاگ علمی-تخصصی مهندسی برق - قدرت

ليست نرم افزارهاي موجود در بانك نرم افزاري انجمن علمي برق

1.       AUTO CAD ELECTRICAL 2006

 

2.       CALCULUX

             Calculo Iluminacion Calculux y lifestar

                        Manual

 

3.       CAPSXPERT

4.       COMPUTER (office.network)

5.       COMPUTER 02(windowes)

6.       ELECTRONIC CD-1

            FPGA Advantage 5.0

            Keil C51 6.23

             LabVIEW 5.0.1       

            Max Plus II Version 10.0

         Modelsim Special Edition v5.4

             PCBNavigator

             PowerLogic 5.0.1

             Protel Advanced Schematic V3.20 EDA

             Protel DXP 7.2

 

       7.       ELECTRONIC CD-2

            ACE SYMBOLS FOR  AutoCAD (Over 1000 Symbol)

           Aldec Active HDL 3.50437

           CADDIE 5.0 PROFESSIONAL

           CirCAD v4.09T

           DIGITAL CIRCUIT SIMULATOR

           EWB512

           FPGA EXP.31

           GerbTool v9.0 R5

           ICMASTER

            LEONARDO.98

            MathCAD 2001i  Professional

            PSPICE DESIGN CENTER 5.1

            QLOGIC

            SILOS3

            Synapticad Testbencher v6.5

            Synapticad Waveformer Pro v6.5

            SYNPLIFY.507

            Veribest Design View 2000

8.       ELECTRONIC CD-3

             ATMEL_CONFIGURABLE_LOGIC_DATA_B

             ATMEL_MICROCONTROLLER_DATA_BOOK

             CADDIE_V5_2_32BIT_PROFESSIONAL

            CADDY_PLUS_ELECTRICAL_ENGINEERI

            CAMCAD_PCB_TRANSLATORS_V3_6_1

             CIRCAD_V4_09T

             CIRCUITMAKER_6_2___TRAXMAKER_3_

             DIGITAL_CIRCUIT_SIMULATOR_1_0

             E_F_U_S___ELECTRICAL_FUNCTION_U

             ELECTRICAL_AND_ELECTRONIC_FORMU

             ELECTRICAL_CALCULATIONS_V2_31

             ELECTROCHEMICAL_CELLS_PRO_V2_2_

             ELECTRONIC_DESIGN_STUDIO_V1_2A

             ELECTRONIC_WORKBENCH_5_12

             ELETRONIC_WORKBENCH__6_2

             MICROCONTROLLER_SIMULATOR

             ORCAD_9_23_UNISON_SUITE

             P_CAD_2002

             PCB_DESIGNER_V1_5_4

             PHILIPS_8051_MICROCONTROLLERS_D

             PROCAD32

             Protel 99 SE SP6

             Protel Advanced PCB 2.71

             Protel PCB 1.5

             Protel Schematic 1.0

             PROTEL_SCHEMATIC_1_0

             PROTEL_SCHEMATIC_PCB_1_5

             PSPICE_9_01_STUDENT_VERSION_

             TS_CONTROLS_EMULATOR_8051_V1_01

9.       ELECTRONIC CD-4

             AHDL

             Analog circuit

             BlueHDL

             Calculation

             DSP

             EWB

             FPGA

             IC simulation

             IC synthesis

             Microelectronics

             PCB

             SCM

             Support

             VerilogHDL

             VHDL

             XHDL

10.    ELECTRONIC # 1

11.    ELECTRONIC # 2

12.    ELECTRONIC # 3

13.    ELECTRICAL 1.CD-1

             8051 IDE for Windows

             ACE SYMBOLS FOR  AutoCAD (Over 1000 Symbol)

             AHDL

             Aldec Active HDL 3.50437

             Analog circuit

             ATMEL CONFIGURABLE LOGIC DATA Book

             ATMEL MICROCONTROLLER DATA BOOK

             AutoTRAX and Active3D EDA

             BlueHDL

             CADDIE 5.0 PROFESSIONAL

            CADDIE V5.2.32BIT PROFESSIONAL

             CADDY PLUS ELECTRICAL ENGINEERI

             Cadsoft EAGLE v4.09r2 Pro

             Calculation

             CAMCAD PCB TRANSLATORS V3.6.1

             CirCAD v4.09T

             CircuitMaker 2000

             DIGITAL CIRCUIT SIMULATOR

             DSP

             DXP 2004

             E.F.U.S. (Electrical Function Utility Suite)

             Electrical & Electronic Formulas III Version 2.0

             Electrical Calculations V2.31

            Electrochemical CELLS PRO V2.2

            GerbTool v9.0 R5

            IC synthesis

14.    ELECTRICAL 1.CD-2

            150 circuit for Electronic Workbench

             APLAC Gen Purp Nonlinear Circuit System

             Autocad Symbol Lib Electrical For Autocad

             CAMCAD 3D ECAD 2.2.1C

             CAMCAD Graphic v3.41a

             CIRCUITMAKER 6.2 TRAXMAKER 3

             ELCAD v7.1

             Electronic Symbols 2000 For AutoCAD

             LEONARDO.98

             Micro-Cap 5.0

             MICROSIM DESIGNLAB V7.1

             Microwave Office 2000 v3.22a

             Modelsim Special Edition v5.4

             Pads PowerPCB v3.0 Licensed

             Pads PowerPCB v3.01 Update

             Pintar VirtuaLab Electricity v1.2

             ProCAD 16-32 v5.0-0

             Protel 99 SE

             Signal Processing Toolset V6.0

             Synapticad Testbencher v6.5

             Synapticad Waveformer Pro v6.5

             SYNPLIFY.507

             TS Controls Emulator 8051 v1.01

             TTL Data Sheets

             Veribest Design View 2000

             VerilogHDL

             VHDL

             XHDL

15.    ELECTRICAL 1.CD-3

             FPGA EXP.31

             OrCad Unison Suite 9.23

             OrCAD v10.0

             PCB

             Philips 80C51-Based 8-Bit Microcontrollers Data Handbook

             Protel Advanced Schematic V3.20 EDA

16.    ELECTRICAL 2.CD-1

             FPGA

             SCM

             ELECTRONIC WORKBENCH MODEL SET 4.04

             Electronics Workbench Multisim 8.0

             H-SPICE V2001.4

             IC Master

             ICAP 4 Deluxe

             Microstation HVAC

             Pintar VirtuaLab Electronics v1.0

             Proteus Professional

             PSPICE 9.01STUDENT

             QLOGIC

             SILOS3

             Supermax ECAD v9.2

17.    ELECTRICAL 2.CD-2

             IC simulation

            Keil C51 7.07a

             Microcontroller Simulator

             Modelsim 5.2C

             ModelSim SE v6.0a

             OrCad PSpice 9.01

             P-CAD 2002

             PCB DESIGNER V1.5.4

             PCB Navigator

             PIC Programmer Schematic And Software

             PowerLogic 5.0.1

             Programmable Logic Controllers

             Programmer 89C51,52,55

             Programming of Microcontrollers with Ease

             Protel 99 SE SP6

             Protel Advanced PCB 2.71

             Protel DXP 7.2

             Protel PCB 1.5

             Protel Schematic 1.0

             Protel Schematic PCB 1.5

18.    ELECTRICAL 2.CD-3

             Electronic DESIGN STUDIO V1.2A

             EWB

             FPGA Advantage 5.0

             Franklin Advanced Development System

             LabVIEW 7.1 Professional

             MathCAD 2001i  Professional

             MAX+Plus II v10.0

             Microelectronics

19.    ELEC 2006-1

             8051 IDE 1.17

             Aldec Riviera 2004.04.1393

             Altera E+Max 10.0

             B2 Spice AD Professional 4.2.5a

             Best Proto 2.07

             Caddie Professional 8.0

             CAMtastic DE 2000

             CirCAD 4.20

             Eagle 4.01 Professional

             E-Cad Plus 1.94

             Electronics Design Studio 3.0.3

             Electronics Workbench 5.12

             Fast AVR 2.3

             Gerbtool 12 SR4

             HDL Entry Ease And Eale 5.0 R3

             Iar Assembler for AVR 1.5b

             LCD Icon Editor 3.3

             Leonardo Spectrum 2001.1a

             Lokon 2.52

             Microwave Office 2001

             Motors Electronic Estimating 3.0

             Nuhertz ZMatch 3.0.5

             Protel Schematic 1.0

             QCAD 21.1

             Ultiboard 5.72

             X-HDL 3.1.30

20.    ELEC 2006-2

             555 Designer

             68000 IDE 1.31

             CADStar 4.0

             Design Works Lite 4.05

            EDWin 1.7

             Express PCB 2.0.3

             Filter Solution 7.17

             Flash Programmer 1.43

             FPGA Advantage 4.0

             FuzzyTech 5.12 Professional

             Ivex Spice 3.02

             Ivex WinBoard PCB 2.26

             Ivex WinDraft Schematics 3.12

            L-Edit Pro 8.1

             Logic Circuits 1.1

             MicroCAP 7.1.6

             P-CAD 2000

             PCB Elegence 2.5

             PCB Navigator 3.2

             PLC Simulator 1.0

             Quick Route 4.0

             Sonnet 6.0a

             Spice-It 1.80

             Synopsys FPGA Express 3.2

             Virtual Breadboard 1.21

             VisSim 4.0e

21.    ELEC 2006-3

             Aldec Active HDL 3.5

          ApBuilder 2.21 for Microcontrollers

           ASC HDL Translator 5.6

           AVRCo 2.6 Pascal for AVR

           CADint PCB 3.15

           Circuit Maker 2000

           Circuit Shop 2.0

           CSI EDA 3.0

           DrSpice 2000 8.2

           Electronic Assistant Lite 3.0

           Electronics Workbench Multisim 6.20

           Flash Basic 2.01 for PIC

          Franklin C51 6.11

           Iar Embedded Workbench for Z80 2.31a

           NeuroSolutions 4.18 Developers Edition

           Orcad 9.2 Complete Suite

           Pascal 51 1.01

           Pintar VirtuaLab Electricity 1.2

           Pintar VirtuaLab Electronics 1.0

           PSCAD 3.01

           PSim 4.1 Power Electronics

           Schematic Symbol

           Smart Spice 1.88

           Super Spice 2.2.146

            Target 3001 9.4.1.47

            T-Spice Pro 6.03

22.    ELEC 2006-4

             Absolute Beginner's Guide To Building Robots

             An Introduction to Neural Networks

            Digital Design with CPLD Applications & VHDL

            Digital Signal Processing Filtering Approach

            DSP Algorithms for Programmers

            Electrical & Electronic Principles and Technology

            Electrical Circuit Theory and Technology

            Electrical Engineering Dictionary

            Electroceramics Materials, Properties, Applications

           Electronic Materials Science

            Feedback Control Theory Tannenbaum

            Fiber Optics Technician's Manual

            Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning

            Mathematics for Electrical Engineering and Computing

            Modern Control Technolog  Components & Systems

            Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets

            Optical Communication Theory and Techniques

            Programmable Controllers

            Radio Frequency Integrated Circuit Design

            Satellite Communication Engineering

            Signal Processing for Telecommunications and Multimedia

            Statistics for Dummies

            Teach Yourself Electricity and Electronics

            Technician's Guide to 68HC11 Microcontroller

            The Handbook of Brain Theory and Neural Networks

            USB System Architecture (USB 2.0)

23.    ELECTRICAL & ELECTRONIC 2

24.    EPLAN 5.50

25.    EPLAN 5.50 (E5-50-3-42100)

26.    ETAP 400

27.    EE communication 1

28.    EE communication

29.    EE.IT

30.    KAD SOFTWARE INTRODUCTION

31.    LERNING VISUAL C++

32.    MATH & STATISTIC 2005 CD-2

             SPSS 12

             SPSS v13

             STATA 6.0 Intercooled and Small

             Statius 1.05

             StatSoft Statistica 6.0

33.    MATH & STATISTIC 2005 CD-3

             Mathcad 12

             Mathematica 5.0

             Minitab 14.1

34.    MATH WORK 2006

             Art-O-Matic 1.2

             AssiStat 1.0

             Cumberland Family Tree Pro

             CurveExpert 1.3

             EDGE Diagrammer 3.0D

             Flow Charting 4

             Kalkulator 2.1

             Lottery Statistic Analyser 3.8.3

             Maple 10

             Mathcad V 13.0 Enterprise Edition

             MathType 5.2a

             Sigma Plot 6.1

             SPSS 14

             Statius 1.05

35.    MATH & STATISTIC 2005 CD-1

             crack

             Eviews 4.1

             EViews 5

             Maple 9.5

             math

36.    MICRO CONTROLER AVR

37.    PLC

38.    COMM (03 CD-1,2)

             CD-1

             Adaptive Wireless Transceivers

             ADSL, VDSL, & Multicarrier

             Analysis & Design of Integra

             Analysis Methods for RF Micro

             Cellular Mobile Radio Systems

             Compact & Broadband Microstr

             Design of Non-planar Microstrip

             EMWave

             Fundamentals of Digital TV

             Fundamentals of RF Circuit Design

             GPS in

             GSM & UMTS

             GSM CDMA1 & 3G Systems

             Handbook Formulas & Tables 4 Signal Processing

             Handbook of Antennas in Wireless Comms

             Handbook of Comms

             Handbook of Emerging Comms Techs

             Handbook of Modern Telecomms

             Handbook of Wireless Networks

             Introduction to Optical Wavegu

             Microstrip Filters for RF Micr

             Microstrip Filters for RF Microwave Applications

             Microwave & Wireless Synthes

             Mobile Comms

             Mobile Radio Networks

             Mobile Satellite Communication

             Phased Arrays Antenna

             Propagation Handbook for Wireless Comm System Design

             QED

             Radarmat

             Radio Frequency Circuit Design

             RF & Microwave

             RF & Microwave Wireless Syst

             RF Engineering

             RF Microwave Circuit Design for

             RF Technologies for Low Power

             Scattering of EM 1

            CD-2

             Scattering of EM 2

             Scattering of EM 3

             Scattering of EM Waves

             Smart Antennas

             Software Radio Architecture

             Spheroidal Wave Functions in e

            Telecom Circuits Des

             The Mobile Radio Propagation

             The RF Transmission Systems Handbook

             UWB Radar

             VSAT Networks

             Wireless Access Networks

             Wireless Technology

39.    MATLAB 7.1

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۶ساعت ۱۸:۱۰ بعد از ظهر  توسط ess  |